fbpx

kongpasom

  • App Reviews

    ถ้าใครใช้ซิม I-MOBILE 3GX จะพบว่าระบบนั้นแจ้งยอดการใช้งานแต่ไม่แสดงข้อมูลการวันการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานจะต้องเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ อีกกรณีที่ผู้ใช้แท็บเล็ตเจอปัญญา (บางรุ่น) ไม่มีระบบกดหมายเลขจึงทำให้จะต้องเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเช่นเดียวกัน

To Top