Note 3 กดล็อคหน้าจอแล้วทิ้งไว้สักพักเครื่องดับเอง

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy Note 3 Note 3 กดล็อคหน้าจอแล้วทิ้งไว้สักพักเครื่องดับเอง

  • 0804941658
    Participant

    Note 3 กดล็อคหน้าจอแล้วทิ้งไว้สักพักเครื่องดับเองครับ แต่ถ้ามีข้อความหรือ notification ไม่ได้อ่านค้างไว้ แล้วเวลาเรากดล็อคหน้าจอเครื่องมันจะไม่ดับครับ ถ้าเราใช้งานตลอดเครื่องจะไม่ดับเลย แต่ถ้าไม่มีการใช้งานหรือไม่มี notification ค้างไว้ กดล็อคหน้าจอสักพักเครื่องจะดับครับ ไม่ทราบว่ามันจะเป็นปัญหาาเกี่ยวกับ battery หรือตัวระบบครับ ลอง factory reset แล้วก็ไม่หายครับ

You must be logged in to reply to this topic.

To Top