Ice Cream Sandwich จะมี Facial Recognition

Home Forums General General Discussion Ice Cream Sandwich จะมี Facial Recognition

  • ArthitOnline
    Participant

    ที่น่าจะถามตัวเองตอนนี้คงเป็นว่า เราสนใจจะใช้หน้าเราเองรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของเราหรือไม่? และเราแอพแบบไหนอีกที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติระบบรู้จำใบหน้าได้?
    รายละเอียดตามลิงก์ครับ http://wp.me/p1L6Ty-dQ

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top