การแทรกเครื่องหมาย en dash (–) และ em dash (—) ใน Docs ค่อนข้างซับซ้อนวุ่นวาย ต้องอาศัยวิธีก๊อบปี้จากที่อื่นแล้ววางลงบนเอกสารหรือกดโค้ด Alt แต่ล่าสุด Google ได้ทำให้มันง่ายกว่าเดิมมากโดยการออกชอร์ตคัต แปลง hyphen จำนวน 2 ตัว (‐‐) เป็น en dash และแปลง hyphen จำนวน 3 ตัว (‐‐‐) เป็น em dash โดยอัตโนมัติ

อาจมีหลายคนที่พอเห็นเครื่องหมาย “-” แล้วเรียกรวม ๆ ว่า “ขีด” แต่แท้จริงแล้วเจ้าขีดที่ว่านี้มีด้วยกันหลายรูปแบบตามความสั้นและความยาว ซึ่งแต่ละอย่างก็มีชื่อเรียกเป็นของตัวเอง และวิธีใช้งานเอกก็ไม่เหมือนกัน ในภาษาไทยเรียก hyphen ว่า ยัติภังค์ ในขณะที่ en dash และ em dash เรียกเหมารวมว่า ยัติภาค

วิธีการใช้งานเครื่องหมายวรรคตอนยัติภังค์และยัติภาค

 • ยัติภังค์ (-) :
  – ใช้ในความหมายว่า “ถึง” เพื่อแสดงช่วงเวลา จำนวน สถานที่ ฯลฯ
  – ใช้รวมคำต่างชนิดกัน เพื่อใช้เป็นส่วนขยายหรือเพื่อให้เกิดคำใหม่
  – ใช้เป็นตัวแบ่งพยางค์ในการอ่านคำ
  – ใช้เขียนไว้เมื่อสุดบรรทัดและจำเป็นต้องแยกคำออกจากกัน เนื่องจากเนื้อที่จำกัดหรือแยกตามฉันทลักษณ์
  – ใช้แทนการลบหรือจำนวนติดลบในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ยัติภาค (–, —) :
  – ใช้ในความหมายว่า “ถึง” เช่นเดียวกับยัติภังค์
  – ใช้ในความหมายว่า “เป็น”
  – ใช้แทนความหมายว่า “และ” หรือ “กับ”
  – ใช้เป็นสัญลักษณ์นำหัวข้อย่อยที่ไม่ต้องการเรียงลำดับ

ในภาษาไทยเราอาจไม่ได้ใช้งาน en dash หรือ em dash กันบ่อยสักเท่าไหร่ แต่ฟังก์ชันใหม่นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่พิมพ์เอกสารในภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะมันใช้แทนเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ในประโยคได้ด้วยนั่นเอง

 

ที่มา : Google Docs จาก Android Police
อ้างอิง : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (1, 2)