โปรแกรมแสดงข้อความ SMS ทันทีเมื่อได้รับ (เหมือนใน iphone)

ติดตั้ง:
Android Market -> Application -> Tools -> SMS Popup

ราคา: ฟรี