โปรแกรมสำหรับดูข้อมูลการโทร แสดงผลมีทั้งแบบตัวเลขและเป็นกราฟ
ทำให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น เราคุยกับใครไปนานเท่าไหร่ หรือคุยกับใครไปกี่ครั้ง
เป็นข้อมูลช่วยในการเลือกโปรได้

ข้อมูลที่ดูได้มีดังนี้
* Top Callers By Minutes ( ดูว่าคุยกับใครไปกี่นาที )
* Top Callers By Calls ( ดูว่าคุยกับใครไปกี่ครั้ง )
* Missed vs Regular Calls ( เปรียบเทียบจำนวนที่รับสายกับ miss call )
* Outbound vs. Inbound Calls ( เปรียบเทียบสายโทรเข้ากับโทรออก )
* Number of Minutes per Time ( ดูเวลาที่โทรกี่นาทีในแต่ละวัน )
* Number of Calls per Time ( ดูจำนวนครั้งที่โทรในแต่ละวัน )
* Call Length Distribution ( ดูว่าโทรยาวหรือโทรสั้น กี่ครั้ง )
* Usage Summary ( สรุปข้อมูลการโทร สรุปเวลาโทรกลางวัน/กลางคืน )

ติดตั้ง:
Android Market -> Search: Phonalyzr

ราคา: ฟรี