Samsung Galaxy ยังไม่ทันออกขายอย่างแพร่หลาย อยู่ๆก็มีชื่อ Samsung Galaxy Lite โผล่ขึ้นมาใน WiFi Alliance อีกแล้ว

ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆของเครื่องนอกจากว่ามันมี WiFi และน่าจะเป็นแอนดรอยด์เท่านั้นเอง

ทั้งนี้ Galaxy เป็นชื่อที่ Samsung ใช้ทำการตลาดโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์

Source: UnwiredView