Samsung Galaxy S (i9000) ยังไม่ทันออกขายก็มีข่าว i5801 โผล่ออกมาอีกแล้ว!! โดยมันไปโผล่ใน Wi-Fi Certification (อีกแล้ว) ดังนี้

โดยข้อมูลสามอย่างที่เราได้จากรายงานตรงนี้คือ (1) มันเป็น Android (2) ชื่อรุ่น GT-i5801 (3) จอ 240×480 (?!? หะ!!)

สำหรับ i5801 น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะทางยุโรปเริ่มมีลิสต์ i5800 ออกมาเป็นสินค้าในอนาคตกันแล้ว จึงคาดว่า i5800 และ i5801 เป็นรุ่นเดียวกันและน่าจะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับ Spica i5700 เพราะตัวเลขใกล้เคียงกัน มีบางคนคาดเดาไปว่าอาจจะเป็น Samsung Galaxy Spica 2 ก็เป็นได้

Source: Tweakers via Unwired View