อยากรู้ว่าเวลาต่ออินเตอร์เน็ตแล้วรับส่งข้อมูลไปเท่าไหร่หรือเป็นห่วงว่าจะใช้อินเตอร์เน็ตเกิน package
ต้องลงโปรแกรม NetCounter นี้เลยครับ โปรแกรม NetCounter จะคอยนับข้อมูลที่ส่งเข้าและออกจากมือถือเวลาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ข้อมูลที่รับส่งผ่าน EDGE/3G และข้อมูลที่รับส่งผ่าน Wi-Fi ข้อมูลที่แสดงสามารถเรียกดูได้ดังนี้

1. Total ดูจำนวนการรับส่งข้อมูลทั้งหมด
2. Last 30 Days ดูจำนวนการรับส่งข้อมูล 30 วันหลังสุด
3. Last 7 Days ดูจำนวนการรับส่งข้อมูล 7 วันหลังสุด
4. Today ดูจำนวนการรับส่งข้อมูลเฉพาะวันนี้
5. Monthlyดูจำนวนการรับส่งข้อมูลแบบรายเดือน หรือวันที่ต้องการ

ติดตั้ง
Android Market -> Search: NetCounter

วิธีใช้งาน
1. เปิดใช้งานอินเตอร์เน็ต EDGE/3G หรือ Wi-Fi
2. เปิดโปรแกรม NetCounter
3. หากในเครื่องมีการใช้ EDGE/3G จะเห็น icon รูปเสาอากาศและข้างๆ เขียนว่า Cell
หากมีการใช้ Wi-Fi จะเห็นรูปคอมกับจานเดียวเทียมเขียนว่า Wi-Fi
4. ให้กดที่หน้าจอตรง icon ค้างไว้ จะขึ้นเมนูให้เลือก Add a Counter
5. เมือเลือกแล้วจะมีรายการแสดงข้อมูลของ Today ขึ้นมา
6. หากต้องการเปลี่ยนประเภทการแสดงของข้อมูลให้กดที่หน้าจอตรง Today ค้างไว้จะมีเมนูขึ้นมาอีก
แล้วเลือก Change counter type
* การแสดงข้อมูลแบบ Monthly จะมีเมนูให้เลือกวันทีเริ่มนับได้