fbpx
News

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

16 Comments

 1. Avatar

  loquitur Post on October 14, 2016 at 5:03 am

  #961898

  ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์
  เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  • Gimme

   Gimme Post on October 14, 2016 at 5:14 am

   #961900

   ขอแก้ไขหัวข้อตามนะครับ

 2. diass

  diass Post on October 14, 2016 at 5:32 am

  #961901

  …………..เสียใจครับ เป็นเหตุการณ์ที่รู้ว่าจะต้องเกิด แต่ก็ทำใจไม่ได้ครับ รักพ่อหลวงครับ

 3. nokhook

  nokhook Post on October 14, 2016 at 6:15 am

  #961902

  ขอแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง ครับ

 4. K.D.ANGELO

  K.D.ANGELO Post on October 14, 2016 at 1:12 pm

  #961906

  น้อมส่งเสด็จ

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิธ

  สู่สวรรคาลัย ข้าพเจ้าร่ำไห้ หฤทัยจะแดนดิน สูญหายมลายสิ้น โศกาและอาดูร

 5. surachit

  surachit Post on October 14, 2016 at 5:15 pm

  #961911

  ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 6. 097898117

  097898117 Post on October 14, 2016 at 6:36 pm

  #961914

  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 7. aeeya

  aeeya Post on October 14, 2016 at 7:17 pm

  #961922

  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  รักในหลวงที่สุด

 8. ytti10

  ytti10 Post on October 14, 2016 at 7:24 pm

  #961920

  ข้าพพระพุทธเจ้า ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
  ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 9. IT'S ME

  IT'S ME Post on October 14, 2016 at 7:35 pm

  #961923

  ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
  ลูกขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป รักพ่อครับ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้านายชุติพนธ์ ชูตระกูล และครองครัวชูตระกูล King of Thailand

 10. Street

  Street Post on October 14, 2016 at 9:37 pm

  #961929

  จะรักพ่อ ตลอดจนสิ้นลมหายใจ..

 11. mongey10

  mongey10 Post on October 16, 2016 at 5:58 am

  #961970

  ถ้าทราบกันแล้วขออภัยนะครับ พอดีผมพึ่งได้เห็นหนังสือฉบับนี้

 12. ps000000

  ps000000 Post on October 16, 2016 at 1:22 pm

  #961909

  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย

 13. mongey10

  mongey10 Post on October 16, 2016 at 7:23 pm

  #961969

 14. ulysse

  ulysse Post on October 17, 2016 at 2:21 am

  #961905

  ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย

 15. Avatar

  shobi Post on October 17, 2016 at 8:16 am

  #962001

  ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัย การใช้คำ “สวรรคาลัย” หมายถึงตาย ตามพจนานุกรม ชี้ ความหมาย “เสด็จไปสู่สวรรค” เป็นการแปลตรงตัว แนะให้ใช้ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” ไม่ต้อง มี “ส่งเสด็จ” นำหน้า

  วันนี้ (14 ต.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “ราชบัณฑิตยสภา” ได้โพสต์รูปภาพและข้อความตอบข้อสงสัยของประชาชน 2 เรื่อง คือ ราชาศัพท์ “สวรรคต” และการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย” โดย กรณีราชาศัพท์ “สวรรคต” สำนักงานราชบัณฑิตยสภาตอบข้อสงสัยว่า การใช้คำราชาศัพท์ของคำว่า “ตาย” คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้คำราชาศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำไว้ ดังนี้

  สวรรคต, เสด็จสวรรคต (สะ-หวัน-คต), (สะ-เด็ด-สะ-หวัน-คต) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าที่ทรงพระเศวตฉัตร 7 ชั้น

  สำหรับการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย” สำนักงานราชบัณฑิตยสภาตอบข้อสงสัยว่า ควรต้องมีคำว่า “ส่งเสด็จ” ด้วยหรือไม่ ในเรื่องนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เคยให้ข้อมูลความหมายวลีดังกล่าวเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ว่า

  คำว่า “สวรรคาลัย” มีความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑตยสถาน พ.ศ. 2542 (ปัจจุบันใช้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) คือ เป็นคำกิริยา หมายความว่า ตาย (ใช้แก่เจ้านายชั้นสูง) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ ทำให้การใช้คำว่า สวรรคาลัย เป็นการสื่อความหมายไม่ถูกต้องนั้นเป็นความเข้าใจที่เกิดจากการแปลตรงตามรูปศัพท์

  โดยแท้จริงแล้วคำว่า “สวรรคาลัย” มาจากคำว่า “สวรรค” (สะ-หวัน-คะ) และ “อาลัย” ซึ่งคำว่า “สวรรค, สวรรค์” เป็นคำนาม หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟ้า คำว่า “อาลัย” เป็นคำนาม มีความหมายว่าที่อยู่ ที่พัก ดังนั้น วลี “สู่สวรรคาลัย” จึงหมายถึง สู่ที่อยู่ในสวรรค์ สู่ที่พักในสวรรค์ ความหมายรวม ๆ ก็คือ สู่สวรรค์ วลี “เสด็จไปสู่สวรรคาลัย” จึงสื่อความหมายได้ว่า (พระองค์) เสด็จสู่สวรรค์ หรือ (พระองค์) เสด็จสู่สรวงสวรรค์

  อย่างไรก็ตาม ในความเข้าใจของประชาชนทั่วไปนั้นเข้าใจว่า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” หมายถึงส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปสู่สรวงสวรรค์ แต่คำถามมีอยู่ว่า ใช้ได้หรือไม่

  ในเรื่องนี้ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของ พลตรี หม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์แห่งราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต และที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ รองประธานคณะกรรมการ มีความเห็นพ้องกันว่า พระองค์ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยพระองค์เอง

  ทั้งนี้ หากใช้คำว่า “ส่งเสด็จ” นำหน้าวลี “สู่สวรรคาลัย” อาจทำให้สื่อความหมายได้ว่าประชาชนเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์ไปสู่สรวงสวรรค์

  ดังนั้น หากลดหรือละการใช้คำว่า “ส่ง” ออกไปเหลือ “เสด็จสู่สวรรคาลัย” หรือใช้คำว่า “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” ก็จะทำให้ถ้อยคำดูสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าคำว่า “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

  ปล. ขอโทษด้วยนะครับแต่อยากให้เข้าใจตรงกัน

Leave a Reply

To Top