fbpx

All posts tagged "SaaS"

  • 1.2K
    PR News

    ทำไมบริษัทควรสำรองข้อมูล Google Workspace และ Microsoft 365 – วิธีไหนคุ้มค่าที่สุดในระยะสั้น และระยะยาว ?

    จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ทำให้หลาย ๆ องค์กรต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่บริษัทเป็นการทำงานจากระยะไกลแทน ซึ่งอาจจำเป็นต้องหันไปพึ่งพาบริการด้านระบบคลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น Google Workspace และ Microsoft 365 แต่ทราบกันหรือไม่ครับว่า การปรับใช้งานในระยะสั้นแบบนี้ องค์กรต่าง ๆ มักละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยของคลาวด์จนทำให้ข้อมูลรั่วไหลและส่งผลเสียหายต่อบริษัท ดังนั้นเราจึงควรป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะสายเกินไป

To Top