Baystreet บริษัทวิจัยด้านส่วนแบ่งการตลาด ได้ออกมาเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าทื่มีต่อแบรนด์ Samsung หลัง Galaxy Note 7 เกิดปัญหาจนต้องเรียกสินค้าคืนและยุติการจำหน่ายลงว่า ในตอนนี้ยังมีกลุ่มลูกค้ามากถึง 70% ที่ยังคงเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Samsung อยู่

โดยผลวิจัยของทาง Baystreet ระบุว่า มีกลุ่มลูกค้าประมาณ 70% ที่ยังคงเชื่อมั่นต่อแบรนด์ Samsung และยังเลือกใช้สมาร์ทโฟนของ Samsung ต่อไป ในขณะที่อีกประมาณ 30% เป็นกลุ่มลูกค้าที่เลือกเดินออกจากแบรนด์ samsung โดยมีเป้าหมายเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นหรือเลือกใช้งาน iOS ของ Apple แทน

และจากตัวเลขดังกล่าวทำให้คาดว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2016 จะมีผู้ใช้งานที่เปลี่ยนใจจาก Galaxy Note 7 ไปใช้งาน iPhone ของ Apple ประมาณ 3 แสนคนเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าที่มีการคาดการไว้ตอนแรก

ที่มา :  Fierce Wireless via Baystreet