fbpx
PR News

ดีแทค X ดีป้า-กองทุนสื่อฯ เปิดตัวพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ สอนวิชาที่ไม่มีในห้องเรียน แต่ใช้ได้ในชีวิตจริง

“เป็นเด็กก็ต้องขยันเรียน”หนึ่งในประโยคที่เราคุ้นเคยกันดี เพราะได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งมันก็จริงนะคะ เพราะว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่จะเรียนแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวก็คงไม่พอ ดังนั้น วันนี้จึงอยากพาทุกคนมาดูพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ที่เรียกว่าห้องเรียนเด็กล้ำ ห้องเรียนครูล้ำ แนะนำหลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้สอดคล้องต่อยุคดิจิทัล

สถานการณ์ Covid 19 เป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพราะว่าทำให้เด็กหลายคนต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเรียนออนไลน์ ครูก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาครั้งนี้มากที่สุด

จึงทำให้เกิดเป็น ดีแทค x ดีป้า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย รวมทั้งพันธมิตรในแวดวงการศึกษาและภาคสังคม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่จำเป็นในชีวิตดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ ห้องเรียนเด็กล้ำ และห้องเรียนครูล้ำ

ห้องเรียนครูล้ำ ยกบทบาทครูเป็นโค้ชช่วยสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน

เนื่องจากการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป การสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงของการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้พบว่า คุณครูมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการสอนแบบ e-Learning มากที่สุด รวมไปถึง ปัญหาการออกแบบและพัฒนาคอร์สออนไลน์ ดังนั้น เพื่อเพิ่มพูน สนับสนุนทักษะการสอนให้แก่คุณครูในยุค new normal จึงได้เกิดเป็นหลักสูตรใหม่จะประกอบไปด้วย

 • 1.วิชาบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
 • 2. วิชาความหลากหลายทางเพศเพื่อหยุดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์
 • 3.วิชาการปรับตัวและสร้างภูมิคุ้มกันทางออนไลน์ (Digital resilience for teacher )
 • 4.การใช้สื่อศึกษาอย่างสร้างสรรค์

ห้องเรียนเด็กล้ำ หลักสูตรที่ไม่มีในห้องเรียน แต่มีในโลกชีวิตจริง

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดีแทคเปิดให้บริการห้องเรียนเด็กล้ำ เพื่อรับกับความเสี่ยงออนไลน์ที่นักเรียนต้องหยุดพักอยู่บ้านตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยหลักสูตรได้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนแรก

หลักสูตรการสร้างทักษะในการแยกแยะภัยในโลกออนไลน์ผ่านระบบการคิดเชิงวิพากษ์ และวิธีรับมืออย่างเป็นระบบ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบ

 • Online Privacy & Sexual abuse เรียนรู้เรื่องลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เรียนรู้เรื่องการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 •  Diversity Respect to Stop Cyber Bullying เริ่มต้นจากการทำแบบสอบถาม เพื่อให้เข้าใจถึงความหลากหลายในสังคม จนเกิดทัศนคติที่ดีต่อความแตกต่าง เกิดความเคารพ และยั้งคิดก่อนที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เกิดความอับอายหรือเสียหาย 
 •  Anatomy of Fake News เรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะ ระบุข่าวปลอม และผลกระทบที่เกิดขึ้น

หลักสูตรส่วนที่สอง

หลักสูตรที่สอนให้เยาวชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังทวีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโลก เช่น

 • แชทบอท ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
 •  เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling)
 • การสร้างบอร์ดเกม  

ในตอนนี้ทั้งนักเรียนและบุคลากรครู อาจารย์สามารถเข้าไปร่วมศึกษา เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ “ห้องเรียนเด็กล้ำและห้องเรียนครูล้ำ” กันได้ที่ https://learn.safeinternet.camp/บอกเลยว่าแต่ล่ะคลาสนั้นน่าสนใจจริงๆ เพราะ เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนทั่วไปนั่นเองค่ะ

Leave a Reply

To Top