คณะโฆษกรัฐบาลประกาศมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาในปี 2567 นี้ สำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งแห่งรัฐปี 2565 อย่าลืมเข้าไปยืนยันลงทะเบียนค่าไฟ – ค่าน้ำ ในรอบบิลใหม่ปี 2567 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย หรือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น โดยจะได้ 1 ครัวเรือน/ 1 สิทธิ์/ 1 รหัสประจำบ้าน

ในวันที่ 20 เมษายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

**ที่สำคัญ กรณีลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 (การประปาส่วนภูมิภาคระบุว่าต้องก่อนเวลา 17.00 น.) ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

ช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเดือนที่ได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าไฟบิลแรก
26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567เดือนพฤษภาคม 2567
26 มีนาคม – 25 เมษายน 2567เดือนมิถุนายน 2567
26 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2567เดือนกรกฎาคม 2567

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟ

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับค่าไฟ

 • จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน
 • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยแต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าเกินตามที่กำหนดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

เอกสาร / สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

1.บัตรประชาชน

2.ใบแจ้งค่าไฟฟ้า / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.มือถือเพื่อยืนยันลงทะเบียน (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

อย่างที่แจ้งไปข้างต้นว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็น 0 บาทในเดือนถัดไปทันที โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากเดือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิในเดือนนั้นค่ะ

ข้อมูลที่ใช้สำหรับลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

 • รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 • บัญชีแสดงสัญญา (เลข 9 หลักที่อยู่ในใบแจ้งหนี้)
 • ที่อยู่ (ข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ Email ของผู้ติดต่อขอลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟสำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

 • ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ https://welfare.mof.go.th/ (หากใครที่ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุธรณ์ได้ที่เว็บไซต์เดียวกันนี้เลย )
 • เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 • กรอกข้อมูล
 • กดลงทะเบียน
ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ผู้ขอใช้สิทธิสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ลงทะเบียนเลย เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน, เลขบัตรบัญชีแสดงสัญญา, เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และกดค้นหาเท่านั้นค่ะ

ตัวอย่างหน้าเว็บเมื่อกดตรวจสอบสถานะ

วิธีลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการลงทะเบียน
 • รอรับรหัส OTP บนมือถือและกรอกลงไปในหน้าเว็บ
 • ยืนยันการลงทะเบียน
ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนการไฟฟ้านส่วนภูมิภาค

มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนค่าน้ำ

ช่วงเวลาที่ลงทะเบียนเดือนที่ได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำบิลแรก
26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567เดือนพฤษภาคม 2567
26 มีนาคม – 25 เมษายน 2567เดือนมิถุนายน 2567
26 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2567เดือนกรกฎาคม 2567

เอกสาร / สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนค่าน้ำ

 • บัตรประชาชน
 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป
 • มือถือเพื่อยืนยันลงทะเบียน

ข้อมูลที่ใช้สำหรับลงทะเบียนค่าน้ำ

 • เลขบัตรประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ
 • เบอร์มือถือ

วิธีการลงทะเบียนค่าน้ำ การประปานครหลวง

วิธีการลงทะเบียนค่าน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

 • เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนที่ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html 
 • กรอกข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันข้อมูล
ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคหน้าแรก
ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ทางรัฐบาลไทยได้เผยเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่) ยังไงผู้ที่มีสิทธิก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันนะคะ

ที่มา : รัฐบาลไทย , การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การประปานครหลวง (กปน.), สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ