Microsoft และรัฐบาลไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์จาก Microsoft มาเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการสร้างโอากาสใหม่ในการจ้างงาน ปูทางประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ทั้งในด้านนวัตกรรมดิติทัลและความยั่งยืน

จุดประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว ระหว่าง Microsoft และรัฐบาลไทย มีรายละเอียดดังนี้

ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

Microsoft จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายด้านรัฐบาลดิจิทัลและการใช้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (Cloud First) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนภาคการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และการศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังจะร่วมพิจารณาแผนการลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย เพื่อยกระดับการใช้งานคลาวด์และ AI ต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ Microsoft จะให้การสนับสนุนกับรัฐบาลไทยในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญจากบุคลากรของบริษัท

ปูทางสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Microsoft จะทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาและผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับโครงการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) และบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่คนไทย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีแผนที่จะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเชิงกลยุทธ์ด้าน AI (AI Center of Excellence) เพื่อยกระดับโครงการที่ใช้เทคโนโลยี AI ของภาครัฐ จัดทำโรดแมปที่จะช่วยให้การนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานเกิดขึ้นได้จริง และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังจะร่วมหารือกับ Microsoft เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางนโยบายและกรอบการกำกับดูแล เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำ AI มาใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

เสริมทักษะคนไทยเพื่อชีวิตในยุคหน้า

Microsoft จะสานต่อพันธกิจในการยกระดับทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนไทยกว่า 10 ล้านคน ผ่านทางความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ โดยครอบคลุมทักษะสำคัญในหลากหลายด้าน ในรูปแบบที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

  • ภาษาที่สองเพื่อการสื่อสาร
  • ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
  • การฝึกฝนนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ในทุกสายอาชีพ

ยกระดับประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หน่วยงานภาครัฐของไทยจะทำงานร่วมกับ Microsoft เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608 ผ่านทางการสร้างพื้นที่ทดสอบสำหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Sandbox) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ภาครัฐ องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ Microsoft ยังมีแผนที่จะนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้งานเต็ม 100% ในโครงการและแผนการลงทุนในอนาคตอีกด้วย

นอกเหนือจาก Microsoft แล้ว นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ยังได้ดีลเจรจากับ Google, AWS และ Western Digital โดยคาดว่าจะเกิดการลงทุนในประเทศไทยด้วยมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทต่อบริษัท

ที่มา : จดหมายประชาสัมพันธ์