fbpx

All posts tagged "Hunting"

  • 1.2K
    Accessories

    [Review] Deer Hunter 2016: ล่าสัตว์แบบไม่บาปกรรมบนสมาร์ทโฟน

    ศีลข้อ 1 ของพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์รังแกสัตว์ ในคริสตศาสนาจนถึงอิสลามก็มีข้อห้ามคล้ายๆ กันในเรื่องของการฆ่าสัตว์ เพราะถือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์ทางหนึ่งถึงกระนั้นเราก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีว่า มนุษย์จัดเป็นสัตว์นักล่า ต่อจะให้มีความเชื่อทางศาสนาอย่างไร ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็ยังเป็นนักล่าอยู่ดี ฉะนั้นแล้วผมจึงอยากชวนคุณมาเป็นนักล่ากันครับ 

To Top