Google Translate แพลตฟอร์มแปลภาษาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก วันนี้ตัวแอปแปลภาษาได้เพิ่มการอัปเดตสำหรับ 33 ภาษาใหม่ ในรูปแบบ offline ให้ทุกคนสามารถใช้งานการแปลได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นตัวช่วยเวลาที่เราต้องออกเดินทางไปเยือนต่างประเทศหรือสถานที่ไม่คุ้นชิน และไม่อาจเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ จะด้วยเหตุไม่คาดคิดอะไรก็ตาม นี่จึงเป็นอีกทางเลือกให้เราเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันนั่นเอง

ต้องบอกก่อนว่า Google Translate  มีให้ใช้งานแบบออฟไลน์มานานแล้วค่ะ ล่าสุดอัปเดตเพิ่มอีก 33 ภาษา เพื่อการใช้งานให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ กูเกิลยังเพิ่มตัวช่วยการอ่านออกเสียงคำภาษาต่างประเทศถึง 10 ภาษา ซึ่งสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ และใช้งานได้ทั้งบน iOS และ Android

เพิ่ม 33 ภาษาใหม่

 • Basque        บาสก์
 • Cebuano     เซบัวโน
 • Chichewa   ชิเชวา
 • Corsican     คอร์ซิกา
 • Frisian        ฟริเซียน
 • Hausa         เฮาซา
 • Hawaiian   ฮาวาย
 • Hmong       ม้ง
 • Igbo            อิกโบ
 • Javanese    ชวา
 • Khmer         เขมร
 • Kinyarwanda กินยาน์วันดา
 • Kurdish       เคิร์ด
 • Lao               ลาว
 • Latin            ละติน
 • Luxembourgish  ลักเซมเบิร์ก
 • Malagasy    มาลากาซี
 • Maori          เมารี
 • Myanmar (Burmese) พม่า
 • Oriya / Odia  โอริยา/โอเดีย
 • Samoan ซามัว
 • Scots Gaelic  สกอตเกลิค
 • Sesotho    โซโทใต้
 • Shona       โชนา
 • Sindhi      สินธ์
 • Sundanese  ซุนดา
 • Tatar         ตาตาร์
 • Turkmen เติร์กเมน
 • Uyghur     อุยกูร์
 • Xhosa       โซซา
 • Yiddish     ยิดดิช
 • Yoruba     โยรูบา
 • Zulu          ซูลู

อย่างบางภาษาที่เราไม่คุ้นเคยกัน ยกตัวอย่าง ภาษาซูลู เป็นภาษาของชาวซูลู มีประชากรเจ้าของภาษาประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดควาซูลู-นาทาล ของแอฟริกาใต้ ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการอัปเดตครั้งนี้ Google Translate ต้องการสนับสนุนให้คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยากลำบาก สามารถใช้งานได้จริง และเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

ที่มา : androidpolice